Cutout Media

“สื่อคัทเอ้าท์” ติดตั้งตามถนนต่างๆ รอบนอกเมือง เป็นสื่อราคาถูกที่ให้ความคุ้มค่า กระจายการรับรู้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงในระยะเวลาสั้นๆ เรารับผลิตและติดตั้ง ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย

“แล้วต้องขออนุญาต...หรือไม่?” อย่างที่ทราบโดยทั่วไป เนื่องจากพื้นที่ที่เราทำการติดตั้งนั้น เป็นริมฟุตบาธ หรือพื้นที่รกร้าง ซึ่งจะมีสำนักงานเขต หรือเทศบาลต่างๆ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงเป็นการสมควรที่เราจะต้องไปบอกกล่าวเจ้าของบ้านซะก่อน

ขนาดป้ายมีให้เลือกหลายขนาด ตามมาตรฐานทั่วไปที่นิยมใช้ คือ 0.80 x 0.80 m. / 1.20 x 2.40 m. / 2.40x2.40 m.

คัทเอ้าท์ขนาดใหญ่ เช่น 3 x 6 m. / 4.8 x 2.4 m. / 7.2 x 3.6 m. หรือตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ