รถตู้โรงเรียน

“สื่อรถตู้โรงเรียน”

  • Niche Market เข้าถึงตรงกลุ่มเด็กโดยเฉพาะ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม และมัธยม
  • Well-know School โรงเรียนที่คัดสรรค์มานั้น มีชื่อเสียง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีขนาดใหญ่ และมีกำลังซื้อสูง
  • CRM Strategy สามารถสื่อสารกับกลุ่มเด็กและโรงเรียนได้ในรูปแบบต่าง ทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์